Partneri

ifrts_logo_Small

IFRTS, koordinátor projektu, je združenie, ktoré rozvíja odborné znalosti v oblasti informácií, vzdelávania a výskumu v sociálnej práci. Je to subjekt udeľujúci tituly, ktorý oživuje a riadi tematické informačné centrum a semináre. Je to aj poradenská organizácia.

IDEC LOGO TURQUISE

IDEC je poradenská spoločnosť v oblasti vzdelávania so sídlom v gréckom Pireu. Jej činnosť pozostáva zo školení, poradenstva v oblasti riadenia, zabezpečenia kvality, hodnotenia a vývoja IKT riešení pre súkromný aj verejný sektor. Klientmi IDEC sú malé a stredné podniky, ako aj väčšie grécke podniky z najrôznejších odvetví. Spolupracuje s viac ako 800 inštitúciami v celej Európe a s približne 300 odborníkmi na konkrétne oblasti.

Neues Logo Lang

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. je nezisková inštitúcia poskytujúca vzdelávacie služby dospelým obyvateľom okresu Cham. Poslaním organizácie je sprístupniť vzdelávanie dospelých z hľadiska miesta, času, obsahu a nákladov. Snažia sa zabezpečiť právo na vzdelanie, prístup k službám celoživotného vzdelávania a rovnaké príležitosti pre všetkých ľudí poskytovaním širokej škály služieb v oblasti odborných (napr. IT, účtovníctvo, marketing) a neodborných predmetov (zdravý životný štýl, šport, kultúra).

Eurocultura-logo

Eurocultura je od roku 1993 organizácia pre výskum, odbornú prípravu a kariérne poradenstvo so sídlom v talianskej Vicenze. Ich kľúčové kompetencie sa týkajú najmä otázok trhu práce a odbornej prípravy. Projekty a aktivity sú zamerané na zlepšenie zamestnateľnosti ľudí prostredníctvom odbornej prípravy a hodnotných pracovných skúseností v zahraničí, podporu podnikania, podporu medzinárodnej mobility študentov a pracovníkov, prevenciu a boj proti rasizmu a predsudkom, rast využívania nových technológií vo vzdelávacích aktivitách.

INOVA+ logo

INOVA+ je portugalská spoločnosť špecializujúca sa na podporu rastu organizácií prostredníctvom inovácií, medzinárodnej spolupráce a prístupu k financovaniu. Vďaka 20 ročným skúsenostiam s viacerými európskymi programami financovania a pozoruhodným úspechom v tejto oblasti spoločnosť INOVA+ pravidelne spolupracuje s Európskou komisiou a inými medzinárodnými orgánmi pri realizácii špecializovaných projektov a služieb. INOVA+ pôsobí ako sprostredkovateľ účasti iných organizácií v tomto vysoko konkurenčnom prostredí, pričom sa stavia do pozície poskytovateľa špecializovaných služieb pri vypracúvaní konkurenčných žiadostí a vo fáze realizácie projektov. S pôsobnosťou v Portugalsku, Belgicku, Poľsku a Nemecku pracuje spolu so skúsenými a multidisciplinárnymi členmi tímu, ktorí pravidelne pôsobia ako externí hodnotitelia a experti v rôznych európskych programoch. Ich skúsenosti a odborné znalosti v kombinácii s medzinárodnou sieťou renomovaných partnerov umožňujú pustiť sa do iniciatív v najrôznejších oblastiach.

astra_logo_rgb_07@2x

ASTRA - Asociácia pre inovácie a rozvoj - mimovládne, nepolitické a dobrovoľné združenie bolo založené v roku 1998. ASTRA je známym partnerom a dodávateľom v projektoch a aktivitách, ktoré sú zamerané najmä na: vzdelávacie a školiace aktivity (eLearning, WBL a dištančné vzdelávanie), podporu sociálnej inklúzie, pripravenosť regiónov a miest na rozvoj vrátane prípravy plánov a rozvojových programov, ako aj na prenos poznatkov a zručností v oblasti regionálneho rozvoja a rozvoja ľudí zo Slovenska a na Slovensko.