Πλαίσιο Ποιότητας

Η οικοδόμηση της συμπερίληψης σε έναν οργανισμό απαιτεί να γνωρίζουμε ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε και πώς να τις εφαρμόσουμε.

Το Πλαίσιο Ποιότητας παρέχει στους οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων, μια δομημένη προσέγγιση για την συμπερίληψη όλων των μαθητών, από το διοικητικό τους σύστημα, μέχρι το περιβάλλον που διεξάγονται τα μαθήματα, τη συμπεριφορά και τις πρακτικές του διδακτικού προσωπικού. 

Το πλαίσιο ποιότητας θα περιλαμβάνει πληροφορίες και πόρους όπως: 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών και συμπερίληψη στην πράξη.
• Υγεία και Ασφάλεια των μαθητών.
• Φυσικό περιβάλλον του οργανισμού εκπαίδευσης ενηλίκων.
• Πολιτική του προσωπικού.
• Σχέση και Επικοινωνία με ενήλικες μαθητές.
• Συμπράξεις συνεργασίας με την κοινότητα που ανήκουν. 

Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο και ξεκινήστε να δημιουργείτε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό χωρίς αποκλεισμούς!